Plannen voor wijkverbetering in Overvecht-Noord

Werkplaats Overvecht ziet kansen om enkele locaties in Overvecht-Noord rondom Park de Gagel te verbeteren. De voorstellen passen bij de wensen die de gemeente voor Overvecht heeft. De gemeente en Werkplaats Overvecht werken de plannen verder uit. Het gaat over woningbouw, openbare ruimte, groen en meer ruimte voor sporten en spelen.

Om welke gebieden gaat het?

In het afgelopen jaar zijn 2 initiatieven opgestart. Deze initiatieven kijken naar de volgende gebieden:

  • de THEMA-dreven: het gebied tussen de Rio Brancodreef en de Haifadreef – Klopvaart – Gangesdreef
  • de TiZa-dreven: de Zambesibuurt en de Tigrisbuurt rondom Park de Gagel
Onderzoek naar kansen en mogelijkheden

Voor elk initiatief is vanaf mei 2021 onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de gebieden te verbeteren door middel van ruimtelijke ingrepen.  

Dit is gebeurd door partijen die onderdeel zijn van de Werkplaats Overvecht. Initiatiefnemers woningcorporatie Mitros en ontwikkelaar ERA Contour hebben gewerkt aan het onderzoek voor de THEMA-dreven. De woningcorporaties Wonam, Bo-Ex, Portaal en Mitros, ontwikkelaar Heijmans en belegger Wonam hebben gewerkt aan het onderzoek voor de TiZa-dreven.

De partijen hebben ideeën over meer woningen bouwen, in combinatie met vernieuwing van de openbare ruimte, meer waardevol groen en meer ruimte om te sporten en te spelen. Daarnaast heeft de Werkplaats Overvecht onderzocht of er meer ruimte kan komen voor (maatschappelijke) voorzieningen.

Samen met bewoners

Werkplaats Overvecht heeft buurtbewoners zo goed mogelijk betrokken bij deze plannen. Zo hebben ze in mei en september 2021 op verschillende locaties rondom Park de Gagel gestaan met posters om de ambities en ideeën te bespreken met bewoners. Ook zijn er verschillende online bijeenkomsten geweest met bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties in de wijk.

Gemeente is positief

De gemeente Utrecht is positief over deze 2 initiatieven. Hierbij is gekeken of de plannen haalbaar en wenselijk zijn. Dit heeft de gemeente gedaan aan de hand van vier punten:

  1. Dragen de plannen bij aan het versterken van de bestaande de buurt en sluiten ze aan bij de wensen van de gemeente?
  2. Hoe zijn bewoners en ondernemers betrokken?
  3. Zijn de ideeën financieel en bestuurlijk haalbaar?
  4. Zorgen de plannen voor een betere samenwerking tussen marktpartijen en woningcorporaties?
Hoe verder

De conclusie van de beoordeling is dat de gemeente graag samen met de Werkplaats Overvecht verder wil werken aan de initiatieven. Om zo te onderzoeken of we goede en haalbare plannen kunnen maken die kunnen helpen om de wijk te verbeteren. De initiatiefnemers moeten nog beter ideeën van nu onderbouwen en uitwerken. Dit voordat we de plannen concreet kunnen maken in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De gemeente werkt ook aan de uitwerking van ruimtelijk beleid om beter te kunnen sturen op de ontwikkeling van Overvecht, en om de initiatieven zorgvuldig te beoordelen. Hiervoor werken we het omgevingsprogramma Overvecht eerst verder uit op de onderwerpen groen, mobiliteit en kansen voor nieuwbouw. De plannen van Werkplaats Overvecht moeten passen binnen het omgevingsprogramma.

Wethouder Kees Diepeveen: “Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan vijf ambities, waaronder ‘plezierig wonen in een meer gemengde wijk’. De plannen van de initiatiefnemers vanuit de Werkplaats Overvecht kunnen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en meer mogelijkheden tot gemengd wonen. We gaan dit de komende tijd verder onderzoeken.”

De initiatieven THEMA- en TiZa-dreven voegen we samen tot 1 plan. Dit doen we omdat de initiatieven direct naast elkaar liggen en daarom samen onderzocht moeten worden. Dit plan noemen we voortaan ‘Gagelkwartier’. De gemeente en de initiatiefnemers gaan dit plan vanaf maart tot december 2022 samen in meer detail uitwerken. Als dit plan kansen biedt om de wijk te verbeteren en het plan haalbaar is, kan de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opstellen.

Denkt u met ons mee?

Participatie is een belangrijk onderdeel van deze uitwerking. De gemeente en de initiatiefnemers gaan organiseren een participatieproces. De plannen zijn bedoeld voor u en toekomstige bewoners van Overvecht. Daarom vinden we het belangrijk om u er op tijd bij te betrekken en met u in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over vragen als:

  • waar moeten we volgens u op letten bij het uitwerken van deze plannen?
  • wat vindt u van de eerste opzet?
  • hoe wordt Overvecht-Noord voor u een nog prettigere plek om te leven?
  • hoe wilt u als bewoner betrokken zijn bij de plannen, zodat u uw mening kunt geven?

Het participatieproces werken we uit in een participatieplan. Dit participatieplan maken we samen met een aantal partijen uit de wijk, namelijk het wijkplatform en het bewonersplatform. Het is half mei 2022 af. Dit plan kunt u dan vinden op deze website. 

De plannen voor wijkverbetering zijn uiteindelijk bedoeld voor u en toekomstige bewoners van Overvecht. Daarom vinden we het belangrijk om u er op tijd bij te betrekken.

Marloes van der Meulen, conceptontwikkelaar Heijmans: “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de eerste ideeën voor wijkverbetering. We kijken ernaar uit om in deze vervolgfase samen met de buurt en de gemeente deze ideeën concreter uit te werken, om te komen tot goede en haalbare plannen.”

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente Utrecht via overvecht@utrecht.nl.

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top