Samenvatting participatie initiatief THEMA- en TiZadreven

Wat vonden de bewoners van de eerste ideeën voor de TiZa- en THEMAdreven?

15 en 21 september ging de Werkplaats weer de wijk in. Deze keer om de eerste ideeën van de plannen te delen en te toetsen bij de bewoners. Ideeën voor plannen die in de maanden daarvoor ontstaan zijn uit de vele gesprekken met bewoners, belangengroepen en gemeente. Door het voeren van gesprekken met Dock, ouderen, Utrecht Natuurlijk, Positiv, Dok030, gezondheidscentrum Gagelhof, het Wijkplatfom, het Bewonersplatform, de wijkagent en vele anderen. De opgehaalde inbreng in mei leidde tot verdere vorming van de ideeën voor de plangebieden.

Op 15 september stonden we op de Ankaradreef, bij winkelcentrum Gagelhof en Gagelsteede. Op 21 september stonden we op de St. Maartendreef. Daar stonden we met posters over wat de haalbaarheidsonderzoeken inhouden, wat er hiervoor al voor informatie was opgehaald en hoe we dat vertaald hadden in een visie en vervolgens een ontwerp. Ook was er een maquette voor de THEMAdreven. We gingen met bewoners in gesprek over wat ze van die vertaling vonden en peilden hun algemene reactie op de plannen. Hier zijn deze posters ook te vinden.

Sommige bewoners vonden dat het best veel was en dat het soms een technisch verhaal was. Daarvoor was de mondelinge toelichting en de maquette erg behulpzaam.

Uitkomsten: algemene sfeer en andere resultaten

Tijdens de participatie van 15 en 21 september is veel informatie opgehaald. We hebben veel concrete reacties en aanbevelingen op de ideeën gekregen. Niet iedereen is het eens met de eerste ideeën, maar we krijgen wel steeds beter een idee wat de Overvechter wil. En wat oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.

De 5 essenties die we presenteerden, de uitgangspunten die vertaald moeten worden in het ontwerp, werden over het algemeen goed ontvangen. Deze essenties zijn:

  • Iedereen op zijn plekkie: door het toevoegen van woningen kan er een verhuisbeweging op gang worden gebracht, zodat iedereen weer kan wonen passend bij de levensfase. Grote vraag hierbij was steeds “krijgen we als Overvechter wel voorrang?”
  • De veilige thuisreis: deze herkenden mensen wel, met name de behoefte aan veiligheid. Je thuis voelen in het openbaar gebied sprak mensen aan.
  • Plek voor ontplooiing en gemeenschapsvorming: Het Doe Mee-centrum wordt erg gemist. Er moeten meer plekken zijn voor jongeren waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
  • De bewandelbare- en befietsbare buurt: Mensen gaven aan dat niemand hierop tegen kan zijn. Er kwamen ook opmerkingen dat dit nooit gaat lukken: “de Overvechter krijg je echt niet uit de auto”. De eerste ideeën om wegen om te zetten naar een fietsstraat, waarbij de auto te gast is, werden goed ontvangen.
  • Groen, groener, groenst: veel mensen vonden deze essentie erg belangrijk, maar geloven tegelijkertijd niet dat het toevoegen van woningen niet te kosten gaat van groen. Want groene daken en gevels is niet het groen wat men wenst. Hierin zijn we helder geweest: er zijn plekken die nu groen zijn die verdwijnen door het toevoegen van woningen. Er wordt niet gebouwd op plekken ten koste van waardevolle bomen. De groene plekken moeten terugkomen in het vergroenen van parkeerplaatsen, groene gevels en daken. En het kwalitatief versterken van groen.

Deze essenties zijn vertaald in een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. Een eerste idee. Deze eerste ideeën hebben we per locatie getoond.

Tijdens de participatiemiddagen werd er aangegeven dat het fijn was dat het nu “eindelijk over concrete zaken ging”. En dat mensen nu konden zien wat het betekent als er zoveel woningen toegevoegd worden in dit deel van Overvecht Noord. Maar nu het concreet werd, zagen sommige mensen wat voor hun voordeur zou kunnen gebeuren, en daarvan reageerden sommigen wel dat ze de plannen heftig vonden. Deze mensen vonden dat er te veel woningen bij kwamen.

Andere mensen waren veel milder over de plannen. Ze gaven aan dat de leefbaarheid in de wijk hard achteruit is gegaan maar dat ze niet makkelijk weg kunnen. De woningen zelf zijn over het algemeen goed, maar veel buiten de voordeur is niet prettig: er is in de portieken en voornamelijk daarbuiten overlast. Een aantal mensen zagen de noodzaak van het toevoegen van woningen. Want de wachttijden voor corporatiewoningen zijn erg lang.

Een grote groep bewoners hoopt dat er met nieuwbouw, en daarmee de doorstroom van mensen naar een geschikte woning, rust komt. Maar ze zijn ook wel kritisch: “hoe kunnen jullie deze problemen oplossen met nieuwe woningen?”, “Met nieuwe woningen bouwen krijg je niet per definitie meer veiligheid, sociale samenhang en minder afval op straat” is de beredenering van de bewoners. Een terechte opmerking waar we in de vervolgfase meer aandacht aan gaan geven.

Met een aantal bewoners was het gesprek erg kort: zij geven aan dat ze begrijpen dat er woningen bij moeten, en vinden dat dat hier wel moet kunnen. Aan de andere kant is er een groep die het onbegrijpelijk vindt dat hier over nieuwbouw wordt nagedacht: het is immers al zo dichtbebouwd en er zijn al zo veel problemen. Elke andere verandering was daarmee ook onmogelijk, ook al ging het over verbetering van de openbare ruimte. Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de opname van ‘U in de wijk’: U in de wijk Themadreven 5.10.20

Opvallend was hoeveel bewoners het woningtekort een groot probleem vinden: “Het is schrijnend om te zien hoelang mensen op een wachtlijst staan voor een woonruimte.” Daarom begrijpt een deel van deze bewoners ook goed dat de gemeente naar verdichting kijkt. Een deel van de mensen die de woningnood een probleem vindt, vindt dat het toevoegen van woningen niet bij hun op de parkeerplaats, groenstrook of plein opgelost moet worden. Een stukje verderop is dan geschikter. Of de suggestie werd gegeven om te bouwen op het bedrijventerrein of in het weiland ten noorden van Overvecht. Dit geldt overigens niet voor een groot deel van de respondenten: zij zien graag dat het groen en de open ruimte rondom Utrecht onbebouwd blijft.

Een impressie van de reacties op de TiZa- en THEMA dreven is te bekijken via de link onder dit artikel.

Ook hebben we tijdens de participatie veel tips gekregen over hoe we participatie in de toekomst moeten organiseren. Met wie we moeten praten en hoe we dat moeten organiseren. Ontzettend waardevolle inbreng!

Hoe nu verder?

Veel inhoudelijke inbreng van bewoners is meegenomen in een ambitiedocument waar de Werkplaats afgelopen maanden aan gewerkt heeft. Dit document heeft nog geen status, omdat de Werkplaats graag met de gemeente wil werken aan een gezamenlijk plan voor beide initiatieven. Het onderzoek is 12 oktober in concept overhandigd aan de gemeente. Momenteel kijkt de gemeente ernaar en schrijft een advies voor het college. Midden januari 2022 neemt het college een beslissing over een samenwerking met de initiatiefnemers van de Werkplaats. Bij een positief besluit, gaat er gewerkt worden aan de ruimtelijke uitwerking van de visie. Samen met de gemeente, bewoners en de Werkplaats.

Zodra die beslissing gereed is koppelen we dit en het ambitiedocument terug aan de bewoners. Dit zal naar verwachting begin 2022 zijn. We zullen dit op tijd en uitgebreid aankondigen wanneer en hoe dit gebeurt.

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top